ระบบสารสนเทศ ใบอนุญาตยิ้ม
 
     
 
  สำนักงานเขต
   
  หมายเลขบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล
     
  วันที่ขออนุญาต
 
 
 สำหรับเจ้าหน้าที่  
     
โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ ที่แนะนำ Firefox 14
คู่มือสำหรับประชาชน 

  จัดทำโดย กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
โทร. 02 248 7745